Nghị quyết hội đồng quản trị về tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019