Thông báo ngày chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên 2019