Cổ đông công ty

Cổ đông công ty

09:44 - 09/04/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

13:39 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động BKS

Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động BKS

13:39 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty-

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo hoạt động BKS

Báo cáo hoạt động BKS