Cổ đông công ty

Cổ đông công ty

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

13:34 - 08/04/2021

Báo cáo kết quả HĐSX KD

Báo cáo kết quả HĐSX KD

13:33 - 08/04/2021

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

09:00 - 07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

11:43 - 16/03/2021

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Đức Cường

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Đức Cường

21:37 - 09/03/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

13:47 - 19/01/2021

Thông báo thay đổi nhân sự Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với Bà Lê Diệu Thuý

Thông báo thay đổi nhân sự Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với Bà Lê Diệu Thuý

08:16 - 11/09/2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020