Cổ đông công ty

Cổ đông công ty

13:55 - 08/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

14:04 - 08/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

14:05 - 08/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2017) 

14:28 - 08/03/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

14:24 - 06/03/2019

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 9

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 9

14:19 - 08/03/2019

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

15:00 - 14/03/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

14:00 - 08/03/2019

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016