Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023