Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính năm

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

09:16 - 19/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

09:44 - 09/04/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

08:16 - 11/09/2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

10:04 - 08/09/2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020