Điều lệ - Quy chế

Điều lệ - Quy chế

18:27 - 06/05/2021

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

18:26 - 06/05/2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

14:55 - 06/05/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021

14:54 - 06/05/2021

Quy chế hoạt động của HĐQT - 2021

Quy chế hoạt động của HĐQT - 2021

14:53 - 06/05/2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm - 2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm - 2021

14:53 - 06/05/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động năm - 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động năm - 2021

09:25 - 06/03/2019

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 2018

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội 2018

14:19 - 08/03/2019

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016