Họp đại hội đồng cổ đông

Họp đại hội đồng cổ đông

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

13:34 - 08/04/2021

Báo cáo kết quả HĐSX KD

Báo cáo kết quả HĐSX KD

13:33 - 08/04/2021

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

09:00 - 07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

11:24 - 13/06/2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

17:03 - 30/06/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

14:42 - 19/05/2020

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thông báo ngày đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ năm 2020

15:43 - 26/04/2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019