Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Bích Phượng