Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016