Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HASOCO năm 2022

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HASOCO năm 2022

13:33 - 22/07/2022

Ngày 30-6-2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (Hasoco) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều hành đại hội có Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Lê Việt Phương, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và ông Nghiêm Minh Long, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các phòng và xưởng trong Công ty. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 10.358.555 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ 2022

Tại Đại hội, Công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2021; Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2022; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Ông Lê Việt Phương –Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo Công ty cho biết: Năm 2021 Công ty phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021, diễn biến phức tạp và kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD. Tuy vậy, bên cạnh những giải pháp chống dịch bài bản, cộng với việc đã có kinh nghiệm kể từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần đầu tiên tình hình SXKD năm 2021 của Công ty vẫn có những tín hiệu khả quan. Trước bối cảnh cạnh tranh trên thị trường hoá mỹ phẩm ngày càng gay gắt, công ty đã đầu tư nghiên cứu phát triển để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; từ đó tạo nên đà tăng trưởng để có bước chuyển mình trong năm 2022.

Nhận định rõ yếu tố con người là quan trọng hàng đầu, ban lãnh đạo Công ty xác định sẽ chăm lo tốt cho người lao động để đảm bảo đủ lực lượng sản xuất. Bên cạnh đó, rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, cách thức tổ chức sản xuất mới đảm bảo phù hợp với sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo Công ty thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn; tiến tới đạt các mục tiêu đặt ra trong năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Hasoco, nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ, Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. HĐQT Công ty bao gồm các thành viên: Ông Trần Anh Vũ; ông Đỗ Huy Lập; ông Lê Việt Phương; ông Lê Quang Hòa; bà Đoàn Thị Thanh Hường. Đồng thời thông qua tư cách trúng cử thành viên Ban kiểm soát của ông Dương Huy Mạnh và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cho Ông Lê Việt Phương.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho Ông Lê Việt Phương

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2022 đã được Thư ký Công ty đọc lại trước toàn thể Đại hội, được số cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.358.555 cổ phần, tương đương với 80,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên Hasoco 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới của ban lãnh đạo mới.

Toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

 

Bài viết liên quan
Huấn luyện định kỳ an toàn lao động - vệ sinh lao động năm 2022 Hội nghị Người lao động năm 2022 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 "Giọt hồng Vinachem" năm 2022 Nước xịt là quần áo Phoenix – giải pháp tiêu dùng thông minh