Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

15:14 - 05/07/2021

Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

18:27 - 06/05/2021

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

18:26 - 06/05/2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

18:25 - 06/05/2021

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

14:55 - 06/05/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021

14:54 - 06/05/2021

Quy chế hoạt động của HĐQT - 2021

Quy chế hoạt động của HĐQT - 2021