Công ty CP Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14:37 - 01/06/2023

Ngày 30/05/2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (HASO) đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng đều đạt được sự nhất trí cao.

Ngày 30/04/2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội - Lô 3.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 03 cổ đông, chiếm tổng số 10.390.268 cổ phần, tương đương 80,09% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Số lượng cổ đông đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm có:

  • Chủ tọa đại hội: Ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty
  • Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thư ký Công ty
  • Ban kiểm phiếu: Ông Nghiêm Minh Long và Bà Đặng Hà Thu.

Một số nội dung chính trong Đại Hội:

Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty Ông Lê Việt Phương - Giám đốc Công ty trình bày hoạt động SXKD năm 2023

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi. Điều này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Ông Lê Mạnh Cường - Phụ trách công việc Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ông Lê Quang Hòa - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ 2023

Bà Mai Thị Khánh Tân - Thành viên BKS Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Công ty năm 2022. Trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Bên cạnh đó, Bà Đoàn Thị Thanh Hường - Thành viên HĐQT, Phó phòng TCHC Công ty trình bày về Báo cáo về thực hiện thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và tờ trình HĐQT năm 2023

Chi tiết về Cuộc họp được Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội công bố TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan
Công ty CP Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2024 Đoàn thanh niên Công ty CP Xà phòng Hà Nội giới thiệu gian hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội Gian hàng Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Lễ phát động tháng công nhân Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Thông báo lịch nghỉ 30/4 - 1/5