Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

14:35 - 08/03/2019

Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023