Khách tố dung dịch sát khuẩn là nước lã, sân bay Nội Bài nói gì?