Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Quang Hoà