Thông báo thay đổi nhân sự Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với Bà Lê Diệu Thuý