Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

14:53 - 06/05/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động năm - 2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động năm - 2021

11:38 - 29/04/2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

09:16 - 19/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

09:44 - 09/04/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Đã kiểm toán)

13:39 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động BKS

Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động BKS

13:39 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty-

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty