Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

21:37 - 09/03/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

13:47 - 19/01/2021

Thông báo thay đổi nhân sự Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với Bà Lê Diệu Thuý

Thông báo thay đổi nhân sự Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với Bà Lê Diệu Thuý

10:49 - 01/12/2020

QĐ bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Cty CP Xà phòng

QĐ bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Cty CP Xà phòng

08:16 - 11/09/2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

10:04 - 08/09/2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020

18:43 - 24/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

bao cao tinh hinh quan tri niem yet 6 thang dau nam 2020

11:24 - 13/06/2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

17:03 - 30/06/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020