Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo hoạt động BKS

Báo cáo hoạt động BKS

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

Báo cáo công tác quản lý của HĐQT

13:34 - 08/04/2021

Báo cáo kết quả HĐSX KD

Báo cáo kết quả HĐSX KD

13:33 - 08/04/2021

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên

09:00 - 07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

11:43 - 16/03/2021

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Đức Cường

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Đức Cường