Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

13:35 - 08/04/2021

Tờ trình HĐHĐCĐ- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Tờ trình ĐHĐCĐ - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

10:49 - 01/12/2020

QĐ bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Cty CP Xà phòng

QĐ bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Cty CP Xà phòng

08:16 - 11/09/2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020

10:04 - 08/09/2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020

Toàn văn báo cáo tài chính Q2-2020

18:43 - 24/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

bao cao tinh hinh quan tri niem yet 6 thang dau nam 2020

11:24 - 13/06/2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ 2020

17:03 - 30/06/2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020